Abuzurile autoritatilor publice locale. Sanctiuni pentru lipsa acordului vecinilor.

Abuzurile autoritatilor publice locale. Sanctiuni pentru lipsa acordului vecinilor.

Abuzurile autorităţilor publice locale, nesancţionate de nimeni, chiar şi unii judecători închizând ochii la astfel de fapte, sunt prezente din ce în ce mai mult în administrarea localităţilor.Ele cred că odată ajunse la putere legile sunt facultative când vine vorba de autorităţi publice locale şi obligatorii când vine vorba de cetăţeni. Astfel, cu „exces de putere”  iniţiază şi adoptă acte normative cu încălcarea drepturilor fundamentale şi a legilor în vigoare.
Printe alte ilegalităţi comise de administraţia locală Timişoara, se numără şi HCL nr.371/2007, după apariţia Legii 205/2004 privind protecţia animalelor şi înainte de modificarea acesteia din anul 2008.
Ilegalitatea vizează Anexa la HCl 371/2007, capitolul III- „reglementări privind deţinerea animalelor de fermă pe teritoriul municipiului Timişoara şi capitolul IV- „reglementări privind deţinerea animalelor de companie pe raza municipiului Timişoara”

Ne vom referi doar la prevederile capitolului IV, respectiv art.21.
Art.21 alin.1 lit.a – nerespectarea normelor sanitar veterinare – definit neclar şi imprevizibil este sancţionat cu amendă cuprinsă între 800 şi 1000 de lei. Întrebarea este „cine va fi sancţionat?”.
Exceptând lit.i, l şi m toate celelalte sunt ilegal adoptate.
Referitor la cazul prezentat în articolul menţionat vă prezentăm ilegalitatea adoptării unor astfel de norme sacţionate contravenţional (capitolele menţionate).

Argumentarea noastră privind nelegalitatea capitolelor III şi IV (cu excepţiile menţionate) din HCL 371/2007 vizează :

  1. încălcarea dispoziţiilor art.80 şi 81 din Legea 24/2000 privind Normele de tehnică legislativă, respectiv:

-„Actele normative ale autoritatilor administraţiei publice locale se adoptă ori se emit pentru reglementarea unor activitaţi de interes local, în limitele stabilite prin Constitutie şi prin lege şi numai în domeniile în care acestea au atribuţii legale

-„(1) La elaborarea proiectelor de hotarari, ordine sau dispozitii se va avea in vedere caracterul lor de acte subordonate legilor, hotararilor si ordonantelor Guvernului si altor acte de nivel superior.

(2) Reglementarile cuprinse in hotararile consiliilor locale si ale consiliilor judetene, precum si cele cuprinse in ordinele prefectilor sau in dispozitiile primarilor nu pot contraveni Constitutiei Romaniei si reglementarilor din actele normative de nivel superior”;

  1. încălcarea dispoziţiilor art.10 din Legea 205/2004 privind protecţia animalelor (r) „(1) Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor**) reprezinta autoritatea nationala in domeniul protectiei animalelor;

(2) Conditiile de detinere, adapostire si intretinere a animalelor se stabilesc prin ordin al presedintelui Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor”;

  1. încălcarea dispoziţiilor art.4 din Normele de aplicare ale Legii 205/2004,

Potrivit Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 205/2004 privind protectia animalelor care în mod expres nu numai că nu restricţionează deţinerea animalelor de companie de nici un acord al vecinilor dar nu restricţioneaza nici numarul animalelor de companie care pot fi deţinute, cu condiţia respectării Legii 205/2004 privind protecţia şi bunăstarea acestora conform cărora: “numarul de animale, cu exceptia animalelor salbatice, detinut de o persoana fizica sau juridica nu este restrictionat, cu conditia respectarii normelor de sanatate, protectie si bunastare a acestora, prevazute de legislatia in vigoare”

Obligaţiile deţinătorilor de animale sunt prevăzute la art.5 din Legea 205/2004 republicată şi nu prevăd o obligaţie expresă privind „acordul vecinilor”.

  1. încălcarea dispoziţiilor art.23 alin.2 din Legea 215/2001 republicată respectiv „Consiliile locale şi primarii funcţionează ca autorităţi ale administraţiei publice locale şi rezolvă treburile publice din comune, oraşe şi municipii, în condiţiile legii.”; Textele menţionate în HCL 371/2007 se referă la proprietatea privată/particulară şi la bunurile mobile ale cetăţenilor. 
  2. încălcarea dispoziţiilor art.52 alin.1 din Legea 230/2007 privind privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari respectiv „Consiliile locale ale municipiilor, oraselor, comunelor si ale sectoarelor municipiului Bucuresti sprijina activitatea asociatiilor de proprietari pentru realizarea scopurilor si sarcinilor ce le revin, în conformitate cu prevederile legale in vigoare.” şi nu amestecul în treburile asociaţiilor de proprietari;
  3. practica judiciară în domeniu respectiv :

Hotărârea 3094/2013 pronunţată de Curtea de Apel Braşov în dosarul nr. 14674/62/2011 ce vizează anularea  HCL privind aprobarea „Regulamentului privind deținerea și creșterea animalelor domestice și a păsărilor de curte în municipiul Brașov”,

Decizia nr.98/CA/2008-R emisă de Curtea de Apel Oradea Secţia comercială şi de contencios administrativ şi fiscal privind anularea art.15 lit.a din HCL nr.50/29.03.2007 care prevede „ Deţinerea de câini, pisici, păsări şi alte animale de companie în blocuri de locuinţe este permisă numai cu acordul scris al vecinilor ce au pereţi comuni cu deţinătorul acestora, iar în cazul imobilelor cu mai mulţi locatari ce au curţi şi dependinţe comune, este permisă numai cu acordul scris al tuturor locatarilor

Conform acestei Decizii „Dreptul de folosinţă şi de dispoziţie poate fi limitat numai prin lege şi pentru care limitarea făcută printr-un act administrativ normativ este o limitare nelegală.  Orice proprietar are dreptul de a folosi apartamentul proprietate exclusivă, precum şi părţi care se află în proprietate comună indiviză, fără ca acest drept să poată fi condiţionat de acordul altor proprietari vecini sau coproprietari asupra cotelor părţii indivize
Prin condiţionarea de către Consiliul Local al Municipiului Satu Mare a deţinerii de animale de companie de acordul scris al vecinilor se adaugă la lege, această condiţionare nefiind în acord cu spiritul şi litera actelor normative de valoare superioară interne şi internaţionale care reglementează deţinerea de animale de către persoanele fizice. (Dosar nr. 4233/83/2008 – SENTINŢA CIVILĂ NR.528/CA/10 decembrie 2008 – acţiune făcută de către reprezentantul FPAM în numele persoanei sancţionate contravenţional)

– CURTEA DE APEL CLUJ, sectia contencios administrative si fiscal, DECIZIA NR.3046/7 septembrie 2011. Prin soluţia pronunţată de CURTEA DE APEL CLUJ, în Decizia nr. 3046/2011, dosarul nr. 3.260/117/2010, publicată în Monitorul Oficial al Romaniei nr. 721 din 13 octombrie 2011 se retine că “necesitatea obţinerii acordului locatarilor nu face decât să lase loc subiectivismului, putând genera abuzuri şi conflicte în cadrul comunităţii, pe fondul discriminării persoanelor care iubesc animalele”.
Potrivit Hotararii Consiliul Local al municipiului Cluj-Napoca numarul 89 din martie 2010, clujenii care cresc mai mult de doua animale de companie intr-un apartament de bloc trebuie sa obtina acordul asociatiei de locatari, iar cei de la casa acordul vecinilor

Alte hotărâri şi decizii neprecizate aici.
– Constituţia Romaniei (art. 26, art. 44), precum si Protocolul 1 al Conventiei Europene a Drepturilor Omului, la care statul nostru este parte, garantează dreptul de proprietate şi liberul exerciţiu al acestuia, neputând fi deci îngrădit în mod arbitrar (voinţa vecinilor), aşa cum s-a reţinut şi în jurisprudenţa sus mentionată.
Dreptul administrativ, ca ramură de drept distinctă, are norme proprii şi principii specifice. Principiul general aplicabil în materia dreptului public, este ca o autoritate publică nu are dreptul să întreprindă nici o acţiune ce nu este în mod expres permisă, nefiind aplicabil principiul din sfera dreptului privat, conform căruia „tot ce nu este interzis este permis”, tocmai pentru că activitatea organelor administrative este o activitate de organizare a executării şi de executare în concret a legii şi nu altceva. În aceeaşi lumină este şi definit actul administrativ care este un act juridic unilateral, care emană de la o autoritate publică, în temeiul puterii publice, pe baza şi în vederea executării legii.

Toate persoanele afectate de stfel de acte normative să se adreseze cu încredere instanţelor de judecată invocând motivele susmenţionate şi altele.
Puteţi înţelege de ce aleşii locali doresc modificarea articolului din Codul penal cu privire la ABUZUL ÎN SERVICIU.
Conform definiţiei, abuzul în serviciu constă în „îndeplinirea prin încălcarea legii” a funcţiei.

http://adevarul.ro/locale/timisoara/un-timisorean-lupta-sa-si-pastreze-cainele-ia-amenda-amenda-unul-vecini-nu-isi-acordul-cresterea-animalului-bloc-1_5aeed2d8df52022f75a3f9b9/index.html